Κατά την διάρκεια των ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων πέραν της τυπικής ενημέρωσης των μελών πραγματοποιούνται και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Γενικές συνελεύσεις